Produkty

Zakres dostaw
Armatura średniociśnieniowa
Zawory kulowe 
Zasuwy nożowe
Zasuwy klinowe
Kompensatory mieszkowe
Kompensatory gumowe
Kształtki - mat. kotłowe
Rury - mat. kotłowe
Śruby
Wzierniki
Zawory regulacyjne
Armatura parowa
Zawory nierdzewne
Wzierniki nierdzewne
Zawory klapkowe miedzykołnierzowe
Zawory  zwrotne międzykołnierzowe
Przepustnice centryczne
Przepustnice dwumimośrodwe
Przepustnice trójmimośrodowe
Płynowskazy
Zawory próbkowe
Stacje redukcyjno schładzające
Schładzacze pary
Armatura wysokociśnieniowa